הכנת דו"חות כספיים לחברות קטנים ובינוניים

1. דו"ח מאזן בוחן

מאזן החברה מציג את הנכסים וההתחייבות  ליום חתך מסוים (בדרך כלל לסוף השנה או לסוף כל ריבעון) .

מבנה המאזן לדוגמא :

צד חובה

בנקים וקופות 
לקוחות חייבים                    
רכוש שוטף                         
מלאי
מוסדות חייבים                    
רכוש קבוע בניכוי פחת

צד זכות

אשראי לזמן קצר
ספקים ונותני שירותים
אשראי לזמן ארוך
אגרות חוב
הון מניות
עודפים

2. דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד מציג את תוצאות הפעילות של החברה (שנתי , רבעוני) הדו"ח מציג את ההכנסות ואת הוצאותיה בתקופה מסוימת .

כאשר סך ההכנסות עולה על סך ההוצאות נוצר רווח .

כאשר סך ההוצאות עולה על סך ההכנסות נוצר הפסד .

 

סעיפים עיקריים בדו"ח רווח והפסד :

סעיף ההכנסות

סעיף עלות המכר (הוצאות חרושת) .

רווח גולמי

הוצאות מכירה ושיווק .

הוצאות משכורת ונלוות לשכר .

הוצאות הנהלה וכלליות .

רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות  

הוצאות והכנסות אחרות

רווח תפעולי

הוצאות מימון .

רווח לפני מיסים על ההכנסה

הוצאות מיסים .

רווח או הפסד נקי

3. דו"ח שינויים בהון העצמי

דו"ח זה מציג את השינויים בהון העצמי במהלך תקופה מסוימת , הנתונים המשפיעים על ההון העצמי : רווח או הפסד בתקופה , חלוקת דיבידנד , גיוס הון, הנפקת מניות וכו' .

4. דו"ח תזרימי מזומנים

דו"ח זה מציג את התנועה בתזרימי המזומנים של החברה בתקופה מוגדרת בהצגת השינויים ביתרת המזומנים בין תחילת התקופה לסופה .
דו"ח תזרים המזומנים מסווג את תנועת המזומנים על פי שלוש קטגוריות :
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת .
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .
תזרימי מזומנים מפעילות מימון .

5. דו"ח תקציב עסקי

ניהול תקציב מאפשר לבית העסק להגדיר תקציב לכל אחד מסעיפי הרווח והפסד (הוצאות והכנסות) ולמדוד את יעדי הביצוע בפועל , מאפשר לתכנן את הפעילות העסקית ולשפר את רווחיות העסק ושליטה בהוצאות והכנסות העסק .

6. תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא לב ליבו של העסק הפעיל , תזרים המנוהל כראוי ברמה היומיומית יאפשר לך לחזות שינויים במצב הפיננסי של העסק , התזרים הוא כלי ניהולי פיננסי המשמש להערכת המצב ועמידתו והיכולת לפרוע התחייבות ולממן השקעות .

בניית תזרים מזומנים מבוסס :

  1. יתרת הפתיחה של הבנק .
  2. תנועות עתידיות בבנק וכרטיסי אשראי .
  3. הכנסות צפויות .
  4. הוצאות צפויות וקבועות .

7. גיול חובות

  1. במערכת הנה"ח קיימים שני סוגי דו"ח גיול חובות האחד מפורט והשני ע"פ טבלה חודשית .
  2. הפקת דו"ח גיול חובות מתבצע לאחר ניתוח והתאמת כרטסת הלקוחות לפי סגירת קבלה / חשבוניות ואשור היתרה .

3. דו"ח גיול חובות מפורט אנו רואים ממה בנויה היתרה החודשית / שנתית לפי מצב חשבוניות פתוחות ע"פ תנאי האשראי שנקבעו עם הלקוח .

  1. דו"ח גיול חובות לפי טבלה חודשית נותן את יתרת הלקוח לפי חתך חודשי כאשר היתרה מחולקת לפי גבייה של שוטף , 30 יום , 60 יום , 90 יום והיתרה .
  2. יש לתת את הדעת לגבייה דחופה לפיגורים לפי טיפול של היתרה , 90 יום , 60 יום וכל השאר.
  3. יש ליידע את הממונים על כל פיגור חריג או אי תשלום כתוצאה מסירוב , דרישה , תקלה וזיכוי.
  4. עדיפות לביצוע בתכתובת עם הלקוח , הממונים בכתב לצורך תיוק ורשום .

 

לתיאום פגישה ראשונית ללא התחייבות קלימיאן בני 054-2526171